Emission-free horticulture, copper treatment effective alternative to fight diseases without chemicals.

Copper Treatment effective alternative to fight diseases:

Dutch growers forced towards emission-free horticulture

January 1st, 2018 will be an important day in Dutch and European horticulture. Residual water flows will then have to be at least 95% free of residues from plant protection products. It sounds far away but much will still have to be done in the horticultural sector to realize it.
Fewer products
Dutch horticulture has been given the objective of emission-free horticulture in the Netherlands by 2027. Residual water being largely free of plant protection product residues by January 2018 is an important step towards achieving this.


Dennis Seriese and Aksel de Lasson of Aqua-Hort

Growers are forced to use fewer products while the infection burden is actually increasing. The recent situation in Ralstonia in rose cultivation is an example of this and may be symptomatic for the situation in greenhouses. Other products and methods may have to be sought to realize emission-free horticulture.
Alternatives
Recent research shows that quite some progress has been made already. The question remains whether this will be enough. Isn’t it time to look at alternative possibilities that effectively address both sides of the issue. No or substantially less problems with fungi etc., so plant protection problems are no longer needed.
This was precisely what motivated Aksel de Lasson of Aqua-Hort from Denmark about 15 years ago: to develop something that would stop Danish growers from suffering from fungi and bacteria. His story is significant to the objective for January 1st, 2018 because fewer residues in residual water are the goal in Denmark as well. Only how were Danish growers going to realize this?
No residue
Aksel found that fertilizer with loaded copper instead of copper sulphate provided proper fertilization with copper, with the breaking down of cell walls of harmful fungi and bacteria as a unique side effect. By using loaded copper less plant protection products have to be applied. This fertilizing method will therefore ultimately lead to less residue of substances in residual water.
Take action
The situation in Holland and Denmark is just the beginning, and growers all over the world will eventually be forced towards more sustainable production practices. By acting now you can also effectively contribute to achieving the future standards.

For more information:
Aqua Hort
Aksel de Lasson
Tell: +45 702 26 611 |
aksel@aqua-hort.dk
www.aqua-hort.dk

Water zuiveren met ++ geladen koper.

Water zuiveren met koper

In de aardbeienteelt is een overgang te zien van de teelt in de vollegrond naar kasteelt in trays en in bakken. De telers worden niet alleen uitgedaagd door de nieuwe teeltmethodes maar ook door nieuwe ziekten. Phytopthora is er hier een van waarvan bekend is dat het een groot probleem vormt voor de teelt van aardbeien en ander zachtfruit. Daarom hebben Nederlandse telers nu trials uitgevoerd met elektrolyse-systeem Aqua-Hort.  Deze waterzuivering op basis van koper ionisatie werkt tegen bacterie- en schimmelvorming in het irrigatiewater.

“Proeven bij enkele aardbeientelers in Nederland geven goede resultaten. Zelfs de meest gevoelige variëteiten hebben geen schade geleden terwijl in de sectoren zonder met Aqua-Hort behandeld irrigatiewater wel veel schade optrad”, zegt Aksel de Lasson van Aqua-Hort. Volgens hem heeft het systeem zich onlangs ook bij andere gewassen bewezen.

Jonge planten
“Producenten van jonge planten behoren tot de grootste gebruikersgroep van Aqua-Hort, ook vorig jaar kochten zij de meeste machines”. Volgens de Lasso, hebben de producenten van jonge groentenplanten de meeste interesse getoond. “Een aantal grote kwekers heeft vorig jaar machines geïnstalleerd en een aantal zitten in het oriënterende proces. Veel van hen, zoals de tomaten- en komkommer vermeerderaars, gebruiken steenwol.”

Corynebacterium
Een ander opmerkelijk resultaat bij een klant gebruiker van Aqua-Hort is bij de  Roemeense tomatenteler Serele Dalin in Mures. Zij gebruiken sinds drie jaar de Aqua-Hort om Corynebacterium tegen te gaan. Sinds ze drie jaar geleden begonnen met de machine hebben ze geen problemen meer met phytophtora. Sindsdien is de Aqua-Hort hun enige maatregel om ziekten te voorkomen. Het bedrijf bouwt nu een kwekerij voor sla, waar eveneens een Aqua-Hort wordt geïnstalleerd.

Sla en kruiden

Verscheidene telers in de regio van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland zijn gestart met het gebruik van de Aqua-Hort in de teelt van sla en kruiden.  “Ze leden allemaal aanzienlijk verlies veroorzaakt door Phytopthora en Pythium. Sinds dat ze de Aqua-Hort  gebruiken produceren ze zonder al te veel verlies te leiden.”

Voor meer informatie:
Aqua-Hort
Aksel De Lasson
T: +45 70226611
E-mail: aqua-hort@aqua-hort.dk
www.aqua-hort.dk

Gewasbeschermingsmiddelen reduceren in restwaterstromen

Gewasbeschermingsmiddelen reduceren in restwaterstromen

1 januari 2018 wordt een belangrijke dag in de tuinbouw. De restwaterstromen moeten dan voor minimaal 95% vrij zijn van gewasbeschermingsmiddelen. Het klinkt nog ver weg maar er zal nog veel moeten gebeuren binnen de tuinbouw om dat te kunnen realiseren. Toch zijn er manieren en toepassingen welke een duidelijke steentje bij kunnen dragen.

Minder middelen
De Nederlandse tuinbouw heeft een doel voorgelegd gekregen dat in 2027 er een emissie loze tuinbouw moet zijn in Nederland. Om dit te bereiken zal op 1 januari 2018 het restwater grotendeels vrij moeten zijn van resten van gewasbeschermingsmiddelen. Op deze pagina van LTO Glaskracht is er veel informatie over te vinden.

Dit alles houdt in dat er minder middelen gebruikt mogen gaan worden om deze reductie naar een emissie loze tuinbouw te realiseren. Dit terwijl de druk van infecties juist toe begint te nemen. Neem de laatste situatie rondom de toenemende druk van Ralstonia in de rozenteelt in het bijzonder en mogelijk algemeen in de glastuinbouw. Er zal moeten worden gezocht naar andere middelen of andere methodes om iets te bewerkstelligen voor de emissie loze tuinbouw.

Alternatieven
De tuinbouw zal haar werkwijze moeten aanpassen. Uit recent onderzoek blijkt dat men al een behoorlijk eind op weg is. Alleen de vraag blijft zullen we het daarmee gaan redden. Wordt het niet eens tijd om te gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden die beide kanten goed aanpakken.
Geen of nagenoeg geen last meer van schimmels enz. en daardoor eigenlijk geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig.

Dat was voor Aksel de Lasson uit Denemarken zo’n 15 jaar geleden nou precies de reden om zich daar een meer in te verdiepen en iets te ontwikkelen waardoor de Deense kwekers geen last meer hadden van schimmels en bacteriën. Zijn verhaal is eigenlijk het verhaal wat leeft en speelt voor 1 januari 2018. Ook in Denemarken moesten er minder reststoffen in restwater zitten. Alleen hoe gingen de Deense kwekers dat realiseren.

Aksel kwam er al vrij snel achter dat een bemesting met geladen koper, dus geen kopersulfaat, een juiste bemesting gaf van koper met als unieke bijwerking het afbreken van celwanden van schadelijke schimmels en bacteriën.

Geen residu
Door de toepassing van geladen koper hoeven er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegepast te worden. Deze vorm van bemesting leidt dus uiteindelijk ook tot minder residu van andere middelen in het restwater.

Actie ondernemen
Nu handelen is op de belangrijke data uw steentje bijdragen aan het realiseren van de gestelde normen voor 1 januari 2018 en 2027. Op dit moment het anders beetpakken dan dat we gewend zijn geeft u een voorsprong. Meer weten over het onderzoek en de resultaten van Aksel de Lasson neem dan contact op met Aksel de Lasson of Dennis Seriese.

Tel no Aksel: +45 2819 2013

Tel no Dennis: 06 15 060 880

Publicatiedatum: 5-7-2016

Dank voor jouw en je team Boy voor het publiceren van dit artikel

Verrassend positieve resulaten in de aardbeien teelt

Promising results in greenhouse strawberries

Disease free irrigation with copper water treatment

As strawberry cultivation is seeing a transition from the open field towards greenhouse production in trays and on benches, many growers are not only challenged by new cultivation methods, but also by new diseases. Phytopthora is one of them; it’s known for being a major problem in strawberries and other soft fruits. For this reason, Dutch growers have now trialed the Aqua-Hort, an electrolysis system based on the use of copper to treat irrigation water against fungus and bacteria.

“Propagation trials by some strawberry growers in Holland give good results. Even the most sensitive varieties have no losses, while the areas without Aqua-Hort treated irrigation water show major losses”, said Aksel de Lasson of Aqua-Hort. According to him the system has proven to be successful in other crops as well lately.

Young plants.

“Young plant producers are as always the biggest group of Aqua-Hort users, also last year they bought the most units”. According to de Lasson, the producers of vegetable young plants in particular have shown more interest. “Some big propagators installed machines last year and several others are in the exploration process. Many of them, like the tomato and cucumber propagators, use inactive media for growing.”

Coryne Bacteria

Another remarkable result at a customer of Aqua-Hort, is at the Romanian tomato grower Serele Dalin in Mures. For three years they have been using the Aqua-Hort to fight the Coryne Bacteria. Since they started using the machine three years ago, the problem has not returned and the Aqua-Hort since then has been their only disease prevention measure. The company is now building a salad production facility, where an additional Aqua-Hort will be installed.

Salad and Herb production

Several growers in the region of Austria, Switzerland and Southern Germany have started to use Aqua-Hort in salad and herb production. “They were all suffering from considerable crop losses due to Phytopthora and Pythium. Since they have been using the Aqua-Hort machine, they are producing without significant losses. Some of them use inorganic media with the plants standing in trays with running water. Others grow in organic media with the use of trays or benches.”

For more information:
Aqua-Hort
Aksel De Lasson
T: +45 70226611
E-mail: aqua-hort@aqua-hort.dk
www.aqua-hort.dk

Publication date: 6/30/2016
Author: Boy de Nijs
Copyright: www.hortidaily.com

 

Wederom heeft een Nederlandse rozenkweker gekozen voor Aqua-Hort om de plantweerstand te verhogen!

Verhoogd de voedingsstoffen opname

Toename van aantal stelen

Langere stelen

Grotere rozen knoppen

Groter en groener blad

Minder mijt

Minder Agrobacterium

IMG_2804 foto rozenkwekerij 2016

Het Aqua-Hort koperwater heeft als positief bijeffect dat het overal ( leidingen, wortels, basin, substraat enz ) preventief werkt tegen alle alleen schadelijke pathogenen zoals Ralstonia:

http://www.aqua-hort.nl/wp-content/uploads/2015/04/Res.-5-Aqua-Hort-and-Ralstonia.pdf